Algemene Voorwaarden FC Balbini BV

Art. 1. Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding voor en deelname aan door FC Balbini BV georganiseerde activiteiten.

Art. 2 Definities
2.1 Met activiteit wordt bedoeld alle door FC Balbini BV georganiseerde trainingen.
2.2 Onder trainingsgeld wordt verstaan het bedrag dat is verschuldigd voor deelname aan de door de FC Balbini BV georganiseerde activiteit.

Art. 3 Trainingen
3.1 De trainingen duren 50 minuten en worden gegeven door ervaren trainers.
3.2 De trainingen van blok 1, blok 2 en blok 3 in seizoen 2017 – 2018 duren 9 weken. De actuele planning wordt via email toegstuurd.
3.3 Bij de indeling van de kinderen wordt gekeken naar leeftijd en beschikbaarheid.
3.4 De minimum leeftijd voor deelname is 3 jaar of zoveel jonger dat het kind 3 jaar wordt tijdens de trainingsreeks.
3.5 De maximum leeftijd voor deelname is 5 jaar of zoveel jonger dat het kind 6 jaar wordt tijdens de trainingsreeks.
3.6 De ouders of begeleiders van het deelnemende kind zijn verplicht om aanwezig te zijn tijdens de training en worden geacht samen met het kind actief deel te nemen.

Art. 4 Aanmelding en inschrijving
4.1 Aanmelding voor één van de activiteiten geschiedt door het invullen van het aanmeldformulier op www.fcbalbini.nl.
4.2 Aanmeldingen voor deelname worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
4.3 Na aanmelding wordt eerst een bevestiging van inschrijving en betaling gestuurd, daarna volgt een definitieve bevestiging met het tijdstip waarop het kind is ingedeeld.
4.4 In het geval van te weinig inschrijvingen kan FC Balbini BV besluiten om een trainingsreeks niet van start te laten gaan, deelnemers worden hierover op de hoogte gesteld en eventueel betaalde cursusgelden worden teruggestort.

Art. 5. Betaling
5.1 De hoogte van het trainingsgeld wordt vermeld op www.fcbalbini.nl.
5.2 Betaling geschiedt via iDEAL direct in de inschrijf omgeving op www.fcbalbini.nl.

Art. 6. Verhindering, afgelasting en annulering
6.1 Bij verhindering van een kind om een of meerdere trainingen bij te wonen, vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.
6.2 FC Balbini BV behoudt zich het recht voor trainingen af te gelasten. Bij afgelasting van een training wordt naar een inhaalmoment gezocht.
6.3 Bij annulering worden er tot twee weken voor aanvang van de activiteit geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen vier dagen voor aanvang van de activiteit wordt 50 % van het cursusgeld gerekend. Indien de annulering plaatsvindt na aanvang van de activiteit blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.

Art. 7 Aansprakelijkheid
7.1 Deelname aan door FC Balbini BV georganiseerde activiteiten geschiedt op eigen risico.
7.2 FC Balbini BV is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel veroorzaakt door en/of verband houdend met deelname aan een door FC Balbini BV georganiseerde activiteit, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of andere personen die door of vanwege FC Balbini BV te werk zijn gesteld of van wier diensten door FC Balbini BV gebruik is gemaakt.
7.3 FC Balbini BV maakt gebruik van de faciliteiten van verschillende verenigingen en scholen en is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.
7.4 FC Balbini BV is niet aansprakelijk voor blessures van de deelnemende kinderen en/of ouders/begeleiders opgelopen voor, tijdens of na de activiteit.

Art. 8 Foto & video materiaal
Alle foto en video opnames door FC Balbini BV tijdens trainingen gemaakt, zijn eigendom van FC Balbini BV. Door aanmelding geeft men FC Balbini BV het recht de opnames en beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden. Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande aan de activiteit kenbaar te maken aan FC Balbini BV.

Art. 9 Contact
FC Balbini BV houdt alle deelnemers aan de activiteiten onder andere via email en Facebook op de hoogte van activiteiten. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden geeft u FC Balbini BV het recht om deze gegevens voor communicatie doeleinden te gebruiken. Bij vragen kan er contact worden opgenomen via info@fcbalbini.nl.

Opgesteld door FC Balbini BV, juli 2017